DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | architektoniczna

Hala Sportowa nr 1, ul. Pomologiczna 10, Skierniewice

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Pomologicznej 10
 • Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • Przy schodach zamontowane są barierki ułatwiające wejście
 • Para drzwi otwierane manualnie
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze,  oprócz pomieszczeń technicznych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Hala Sportowa nr 2, ul. Pomologiczna 8, Skierniewice

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Pomologicznej 8
 • Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • Przy schodach zamontowane są barierki ułatwiające wejście
 • Para drzwi otwierane manualnie
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze,  oprócz pomieszczeń technicznych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem nie ma parkingu
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Hala Sportowa nr 3, ul. Tetmajera 7 (os. Widok), Skierniewice

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Tetmajera 7
 • Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • Przy schodach zamontowane są barierki ułatwiające wejście
 • Para drzwi otwierane manualnie
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • W budynku znajduje się winda
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach,  oprócz pomieszczeń technicznych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wszystkich piętrach
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Boisko do Hokeja na Trawie, ul. Trakcyjna 1 (os. Rawka), Skierniewice

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Trakcyjnej 1
 • Wejście do budynku jest na równi z podłożem.
 • Para drzwi otwierane manualnie
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • W budynku nie ma windy, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia oprócz pomieszczeń technicznych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących____________________________________________________

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | strony www

www.osirskierniewice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2022.10.01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.02.08.

 • Strony internetowe zostały sprawdzone przez walidator https://inspect.userway.org/  i zgodnie z informacjami są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Na wszystkich wymienionych strona została zainstalowana wtyczka USERWAY zapewniająca rozwiązania w zakresie dostępności witryn internetowych dla zgodności z ADA i WCAG.
 • Serwisy WWW wyposażone są w mechanizm umożliwiający uruchomienie ich w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących).
 • Strona WWW udostępnia mechanizm czterostopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Strona WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków
 • Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki
 • W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Szczepanik r.szczepanikosirskierniewice@gmail.com oraz sekretariat@osirskierniewice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 833 28 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw

  Obywatelskich do pobrania:
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP