Home / Regulamin biegu „Zielone Jabłuszko”

Regulamin biegu „Zielone Jabłuszko”

II BIEG „ZIELONEGO JABŁUSZKA”

Regulamin

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.
2. Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk – Skierniewickie Poranki Biegowe
3. Trucht Maraton Skierniewice

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg na 10 km odbędzie się 9 czerwca 2019 roku (Niedziela) w Skierniewicach.
2. Nordic Walking na dystansie 2,5 km.
3. Trasa Biegów przebiegać będzie alejkami parku miejskiego w Skierniewicach.
4. Start Biegów nastąpi przy bramie parkowej o godz.: 10:00.
5. Meta Biegów znajdować się będzie w tym samym miejscu co start.
6. Biuro Zawodów mieścić się przy bramie parkowej, przy ulicy Sienkiewicza w Skierniewicach.
7. Czynne w dniach: 09.06.2019 w godzinach: 8:00 – 9:30.

III. TRASA
1. Długość trasy 10 km, składać się będzie z czterech okrążeń po 2,5 km każde.
2. Długość Nordic Walking – 2,5 km (1 okrążenie).
3. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i będzie obsługiwany przez ratowników
medycznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do
dnia 31.05.2019r. lub w dniu zawodów.
2. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na
udział w biegu. W przypadku niepełnoletnich uczestników oświadczenia składa opiekun prawny.
3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy
zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip.
4. Zwrot chipu skutkuje otrzymaniem posiłku. Zwrot Chipów jest OBLIGATORYJNY!
5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
6. Zawodnicy biegnący indywidualnie, którzy nie ukończą biegu do 1 godziny i 30 minut
są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to
odpowiedzialność własną.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
8. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu biegu na potrzeby dokumentacji,
promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację materiału wizerunku w
materiałach promocyjnych (prasa, internet, materiały reklamowe).

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu na 10 km oraz Nordic Walking na dystansie 2,5 km. przyjmowane są:
• na stronie internetowej do 31.05.2019. roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie www.chronotex.pl )
Zgłoszenia i opłaty za pomocą systemu będą przyjmowane do 31.05.2019r r. do 23:59. Po tym terminie
zapisy będą wyłącznie możliwe w Biurze Zawodów – o ile będą dostępne miejsca;
• w Biurze Zawodów dnia 09.06.2019 do godziny 9:30.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów
oraz opłacenie opłaty startowej.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy
będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniach 09.06.2019r.
4. Opłata startowa wynosi:
• w biegu indywidualnym na dystansie 10 km:
– do dnia 31.05.2019r. – 20,00 zł
– w dniu zawodów – 40,00 zł
• Nordic Walking na dystansie 2,5 km.
– do dnia 31.05.2019r. – 10,00 zł
– w dniu zawodów – 20,00 zł
– Opłata startowa w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów, o ile pula
numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
– Osoby nieopłacone będą usuwane z listy
– Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.chronotex.pl .
Bieg jest I etapem Skierniewickiej Triady Biegowej.

VI. KLASYFIKACJA
1. W Biegu na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn
2. Nordic Walking na dystansie 2,5 km będzie następująca klasyfikacja OPEN

VII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Pakiet startowy:
a. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma indywidualny pakiet startowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych
i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
2. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do 15 minut po ukończonym biegu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować
przed rozpoczęciem imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze
Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Pobierz regulamin