Home / Regulamin biegu Niepodległości

Regulamin biegu Niepodległości

Bieg Niepodległości
5 km Regulamin

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg na 5 km odbędzie się 11 listopada 2019 roku (Poniedziałek) w Skierniewicach.
2. Nordic Walking na dystansie 5 km.
3. Trasa Biegów przebiegać będzie alejkami Zalewu „Zadębie” w Skierniewicach.
4. Start Biegów nastąpi pomiędzy pierwszą a drugą plażą Zalewu o godz.: 13:00.
5. Meta Biegów znajdować się będzie przy pierwszej plaży Zalewu „Zadębie”.
6. Biuro Zawodów mieścić się będzie przy bramie startowej, niedaleko ul. Konwaliowej w Skierniewicach.
7. Czynne w dniu: 11.11, w godzinach: 9:00 – 12:00.

III. TRASA
1. Długość trasy 5 km, składać się będzie z 350m metrów dobiegu i jednego pełnego okrązenia dookoła Zalewu
„Zadębie”.
2. Długość Nordic Walking j.w.
3. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na stronie internetowej www.chronotex.pl.
2. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na
udział w biegu. W przypadku niepełnoletnich uczestników oświadczenia składa opiekun prawny.
3. Bieg ten jest płatny – 20 zł. / Nordic Walking – 10 zł.
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy
zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip.
5. Zwrot chipu skutkuje otrzymaniem posiłku.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do 1 godziny i 30 minut są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek
pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną.
8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
9. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu na potrzeby dokumentacji, promocji,
relacji wydarzenia. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację materiału wizerunku w materiałach
promocyjnych (prasa, internet, materiały reklamowe).

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.chronotex.pl;
2. Zgłoszenia i opłaty za pomocą systemu będą przyjmowane do 04.11.2019r r. do 23:59. Po tym terminie
zapisy będą wyłącznie możliwe w Biurze Zawodów – o ile będą dostępne miejsca;
3. Za zgłoszenie uznaje się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, przesłanie go, złożenie
ww. oświadczeń wymaganych przez Organizatora oraz opłacenie opłaty startowej;
Bieg Główny 5 km – 20,00 zł
Nordic Waling – 10, 00 zł
4. Opłata startowa w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów, o ile pula
numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
5. Osoby nieopłacone będą usuwane z listy
6.Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.chronotex.pl .
7.Bieg jest III i zarazem ostatnim etapem Skierniewickiej Triady Biegowej.

VI. KLASYFIKACJA
W Biegu na 5 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
OPEN kobiet i mężczyzn;
Nordic Walking na dystansie 5 km – klasyfikacja OPEN
3. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora
imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych
i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed
rozpoczęciem imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu.
5.Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze
Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Pobierz regulamin