Home / Regulamin biegu „I Skierniewicka dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego”

Regulamin biegu „I Skierniewicka dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego”

REGULAMIN BIEGU I SKIERNIEWICKIEJ DZIESIĄTKI im. EDMUNDA JAWORSKIEGO

Bieg Główny 10 km
Bieg Towarzyszący 3 km
Marsz Nordic Walking 3 km

I. CELE
1. Aktywizacja społeczności lokalnej, zaangażowanie środowiska biegaczy do przyjazdu do Skierniewic, zaangażowanie turystów w aktywność fizyczną;2. Uhonorowanie wybitnego wychowawcy i trenera lekkiej atletyki Edmunda Jaworskiego (1928-1993), trenera kadry narodowej i olimpijskiej oszczepników, rodowitego Skierniewiczanina. Jego osiągnięcia sprawiły, że o Skierniewicach stało się głośno w całej Polsce. Pisano, że Skierniewice są „kuźnią
talentów lekkoatletycznych”;
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej;
4. Promocja miasta Skierniewice na terenie całego województwa łódzkiego oraz w województwach sąsiednich;
5. Wpisanie biegu do kalendarza cyklicznych imprez odbywających się w Skierniewicach;

II. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.

III. PATRONAT HONOROWY
1. Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. W ramach zawodów odbędzie się Bieg Główny 10 km oraz Bieg Towarzyszący i Marsz Nordic Walking 3 km
2. Termin biegu: 26.08.2017 (niedziela);
3. Godzina startu: 10:00 (może ulec zmianie);
4. Godzina zamknięcia zawodów: 11:30 (może ulec zmianie);
5. Linia startu zostanie zamknięta po około 5 minutach od strzału startera;
6. Długość trasy:
Bieg główny – 10 kilometrów. Trasa posiada atest PZLA;
Bieg Towarzyszący, Marsz Nordic Walking – 3 km. Trasa bez atestu
7. Przebieg trasy: trasa przebiega ulicami miasta Skierniewice. Typ nawierzchni: twarda (asfalt, kostka brukowa);
8. Start/Meta: Rynek;
9. Międzyczas: 3 km, meta biegu Towarzyszącego
10. Punkt z wodą: w okolicach 3 kilometra oraz na mecie.

V. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od strzału startera. Zawodnicy powyżej
tego limitu nie będą klasyfikowani;
2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz oddanie transpondera do biura zawodów. Odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (p.o.r.d.) i kodeksu cywilnego ponosi zawodnik;
3. Trasa będzie posiadać pionowe lub poziome oznaczenia dystansu co kilometr począwszy od startu

VI. UCZESTNICTWO
1. Limit zawodników: 500;
2. W biegu prawo startu mają osoby, które w dniu 26.08.2018r. ukończyły 16 lat;
3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest podpisanie w biurze zawodów przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział w biegu osoby
niepełnoletniej .
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu I Skierniewicka Dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów m.in. poprzez okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości;
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej;
6. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony www.chronotex.pl lub w Biurze Zawodów, o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana;
7. Dokonanie opłaty rejestracyjnej odbywa się w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów, o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie VII jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu;
9. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów: podane w późniejszym terminie
2. Godziny otwarcia: 8.00-9.30
3. Rekomendujemy odbiór pakietów w sobotę 25.08.2018r. w godzinach 10.00-18.00 w Hali nr 1 przy
ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ktoś nie
odbierze pakietu w dniu 26.08.2018 ze względu na zbyt duża liczbę zawodników, którzy tego dnia
będą chcieli odebrać pakiet;
4. Biuro zawodów w dniu biegu czynne do 8.00 do 9.30
5. Depozyt: bd. (poinformujemy bliżej dnia zawodów).

VIII. PAKIET
1. Bieg Główny 10 km – W biurze Zawodów zawodnicy otrzymają zestawy startowe na które składają się: numer startowy, chip, agrafki, worek oraz naklejka na potrzeby depozytu, koszulka (damska lub męska). Rozmiary koszulek będą przyznawane zgodnie z deklaracją poczynioną podczas zapisów online oraz dostępnością rozmiarów. Na mecie każdy zawodnik z przypiętym numerkiem otrzyma pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny; Bieg Towarzyszący 3 km – indywidualny pakiet startowy
2. Odbiór pakietu w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez zawodnika upoważnienia, na którym muszą być podane numer startowy oraz dane osoby odbierającej pakiet. Dodatkowo osoba upoważniona musi przedstawić kserokopię dowodu osobistego/innego dowodu tożsamości upoważniającego;
3. Nieodebrane pakiety startowe do dnia 26.08.18 do godziny 13:00 nie będą wydawane ani przesyłane w późniejszym terminie.

IX. POMIAR CZASU
1. Obsługę informatyczną biegu prowadzi firma Chronotex. Pomiar odbędzie się za pomocą chipów
zwrotnych przymocowanych do buta.
2. Brak chipa uniemożliwi pomiar czasu;
3. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć przypięte numery startowe z przodu koszulki;
4. Wszyscy uczestnicy biegu liczeni są wg czasu brutto.

X. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.chronotex.pl;
2. Zgłoszenia za pomocą systemu będą przyjmowane do 22.08.2018r r. do 23:59. Po tym terminie zapisy będą wyłącznie możliwe w Biurze Zawodów – o ile będą dostępne miejsca;
3. Za zgłoszenie uznaje się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, przesłanie go, złożenie ww. oświadczeń wymaganych przez Organizatora oraz opłacenie opłaty startowej;
4. Opłata startowa (rejestracyjna) jest zróżnicowana w zależności od kolejności zapisu i terminu płatności wg poniższego harmonogramu:

Bieg Główny 10 km
a. pierwsze 100 zarejestrowanych osób – 40 zł
b. Od 22.06.2018 do 31.07.2018 cena 50 zŁ
c. Od 1 sierpnia 2018 do 22.08.2018 cena 70 zŁ
d. Biuro zawodów 25.08.2018 cena 80 zŁ
e. Biuro zawodów 26.08.2018 cena 100 zŁ

Bieg Towarzyszący 3 km
a. Od 22.06.2018 do 31.07.2018 cena 20 zł
b. Od 1.08.2018 do 22.08.2018 cena 30 zł
c. Biuro zawodów 25.08.2018 cena 40 zł
d. Biuro zawodów 26.08.2018 cena 50 zł

5. Opłata startowa w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów, o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
6. Osoby nieopłacone będą usuwane z listy w terminach zmian kwoty wpisowego
7. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.chronotex.pl .
8. Bieg jest II etapem Skierniewickiej Triady Biegowej.

XI. KLASYFIKACJE
Bieg Główny 10 km
1. Klasyfikacja generalna OPEN K i M (osobna dla danej płci); nagradzane są pierwsze trzy miejsca w
kategorii K i M (nagrody rzeczowe);
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – K20, M20 (obie od 16. roku życia do 29 roku
życia), K30, M30, K40, M40, K50, M50, K60, M60, K70+, M70+ – nagradzane są pierwsze trzy miejsca
w każdej z kategorii.
3. Zasady klasyfikowania w kategoriach wiekowych: K20, M20 (wiek: 16-29 lat); K30, M30 (wiek:
30-39 lat); K40, M40 (wiek: 40-49 lat); K50, M50 (wiek: 50-59 lat); K60, M60 (wiek: 60-69 lat); K70+,
M70+ (70 i więcej lat);
4. Dodatkowa kategoria OPEN (osobna dla danej płci): Mieszkańcy Skierniewic; nagradzane są pierwsze
trzy miejsca w kategorii K i M (nagrody rzeczowe bądź finansowe);
5. Nagrody nie mogą się dublować. Jedyny dopuszczalny wyjątek zakłada przyznanie nagród tej samej
osobie w przypadku kombinacji kategorii OPEN oraz OPEN Mieszkaniec Skierniewic.

Bieg Towarzyszący 3 km
OPEN K i M
Marsz Nordic Walking 3km
OPEN K i M

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;
2. Dane osobowe uczestników I Skierniewickiej Dziesiątki im. Edmudna Jaworskiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz „Chronotex”;
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów osobne oświadczenie dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawodnika;
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów osobne oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku zawodnika w celach promocyjnych;
5. Niezaakceptowanie ww. warunków będzie skutkowało automatycznym wykluczeniem z zawodów i brakiem możliwości zarejestrowania się w nich;
6. W dniu biegu będzie dostępna dla uczestników szatnia oraz możliwość pozostawienia depozytów w przeznaczonych do tego workach. Odbiór depozytów odbywa się na podstawie numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione;
7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają zawodnicy, którzy się zweryfikowali i opłacili opłatę startową w terminie podanym w regulaminie, czyli w przypadku zapisów online do 22.08.2017, a w przypadku zapisów w Biurze Zawodów w momencie zapisu;
9. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;
10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu;
11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne;
12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania Imprezy;
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu;
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;
15. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na oficjalnej witrynie biegu bądź – w przypadku zmian w Regulaminie tuż przed biegiem – w formie wywieszanych na tablicy obok Biura Zawodów przed rozpoczęciem imprezy, jak również w formie komunikatów wygłaszanych przez spikera zawodów;
16. Decyzje lekarza podczas wydarzenia dotyczące przystąpienia do biegu czy jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne;
17. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie kwestie rozstrzyga Organizator.

Zapraszamy do zapisów na stronie: www.chronotex.pl