Home / Regulamin biegu „II Skierniewicka dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego”

Regulamin biegu „II Skierniewicka dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego”

REGULAMIN BIEGU II SKIERNIEWICKIEJ DZIESIĄTKI
im. EDMUNDA JAWORSKIEGO

Bieg Główny 10 km

I. CELE
1. Aktywizacja społeczności lokalnej, zaangażowanie środowiska biegaczy do przyjazdu do Skierniewic,
zaangażowanie turystów w aktywność fizyczną;
2. Uhonorowanie wybitnego wychowawcy i trenera lekkiej atletyki Edmunda Jaworskiego (1928-1993),
trenera kadry narodowej i olimpijskiej oszczepników, rodowitego Skierniewiczanina. Jego osiągnięcia
sprawiły, że o Skierniewicach stało się głośno w całej Polsce. Pisano, że Skierniewice są „kuźnią
talentów lekkoatletycznych”;
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej;
4. Promocja miasta Skierniewice na terenie całego województwa łódzkiego oraz w województwach
sąsiednich;
5. Wpisanie biegu do kalendarza cyklicznych imprez odbywających się w Skierniewicach;

II. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.

III. PATRONAT HONOROWY
1. Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. W ramach zawodów odbędzie się Bieg Główny 10 km
2. Termin biegu: 25.08.2019 (niedziela);
3. Godzina startu: 10:00 (może ulec zmianie);
4. Godzina zamknięcia zawodów: 11:30 (może ulec zmianie);
5. Linia startu zostanie zamknięta po około 5 minutach od strzału startera;
6. Długość trasy:
10 kilometrów. Trasa posiada atest PZLA
7. Przebieg trasy: trasa przebiega ulicami miasta Skierniewice. Typ nawierzchni: twarda (asfalt, kostka
brukowa);
8. Start/Meta: Rynek;
9. Punkt z wodą: w okolicach 5 kilometra oraz na mecie.

V. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od strzału startera. Zawodnicy powyżej
tego limitu nie będą klasyfikowani;
2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia
numeru oraz oddanie transpondera do biura zawodów. Odpowiedzialność za własne działania
i zachowanie stosowne do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (p.o.r.d.) i kodeksu cywilnego ponosi
zawodnik;
3. Trasa będzie posiadać pionowe lub poziome oznaczenia dystansu co kilometr począwszy od startu

VI. UCZESTNICTWO
1. Limit zawodników: 500;
2. W biegu prawo startu mają osoby, które w dniu 25.08.2019r. ukończyły 16 lat;
3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest podpisanie w
biurze zawodów przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział w biegu osoby
niepełnoletniej .
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu II Skierniewicka Dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego muszą
zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów m.in. poprzez okazanie dowodu osobistego bądź
innego dokumentu tożsamości;
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie Organizatorowi
Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej;
6. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem
wskazanej przez Organizatora strony www.chronotex.pl lub w Biurze Zawodów, o ile pula numerów
startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana;
7. Dokonanie opłaty rejestracyjnej odbywa się w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w
Biurze Zawodów, o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa
w punkcie VII jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie,
że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu;
9. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów: podane w późniejszym terminie
2. Godziny otwarcia: 8.00-9.30
3. Rekomendujemy odbiór pakietów w sobotę 24.08.2019r. w godzinach 10.00-18.00 w Hali nr 1 przy
ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ktoś nie
odbierze pakietu w dniu 25.08.2019r. ze względu na zbyt duża liczbę zawodników, którzy tego dnia
będą chcieli odebrać pakiet;
4. Biuro zawodów w dniu biegu czynne do 8.00 do 9.30
5. Depozyt: bd. (poinformujemy bliżej dnia zawodów).

VIII. PAKIET
1. Bieg Główny 10 km – W biurze Zawodów zawodnicy otrzymają zestawy startowe na które składają się:
numer startowy, chip, agrafki, worek oraz naklejka na potrzeby depozytu, koszulka (damska lub
męska). Rozmiary koszulek będą przyznawane zgodnie z deklaracją poczynioną podczas zapisów
online oraz dostępnością rozmiarów. Na mecie każdy zawodnik z przypiętym numerkiem otrzyma
pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny;

IX. POMIAR CZASU
1. Obsługę informatyczną biegu prowadzi firma Chronotex. Pomiar odbędzie się za pomocą chipów
zwrotnych przymocowanych do buta.
2. Brak chipa uniemożliwi pomiar czasu;
3. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć przypięte numery startowe z przodu koszulki;
4. Wszyscy uczestnicy biegu liczeni są wg czasu brutto.

X. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.chronotex.pl;
2. Zgłoszenia za pomocą systemu będą przyjmowane do 21.08.2019r r. do 23:59. Po tym terminie zapisy
będą wyłącznie możliwe w Biurze Zawodów – o ile będą dostępne miejsca;
3. Za zgłoszenie uznaje się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, przesłanie go, złożenie
ww. oświadczeń wymaganych przez Organizatora oraz opłacenie opłaty startowej;
4. Opłata startowa (rejestracyjna) jest zróżnicowana w zależności od kolejności zapisu i terminu
płatności wg poniższego harmonogramu:
Bieg Główny 10 km
1. Do 31.01.2019 – 40 zł
2. Od 01.02.2019 do 31.05.2019 cena 50 zŁ
3. Od 01.06.2019 do 31.07.2019 cena 60 zŁ
4. Od 01.08.2019 do 21.08.2019 cena 70 zŁ
5. Biuro zawodów 24.08.2019 cena 80 zŁ
6. Biuro zawodów 25.08.2019 cena 100 zŁ
5. Opłata startowa w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów, o ile pula
numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
6. Osoby nieopłacone będą usuwane z listy w terminach zmian kwoty wpisowego
7. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.chronotex.pl .
8. Bieg jest II etapem Skierniewickiej Triady Biegowej.

XI. KLASYFIKACJE
Bieg Główny 10 km
1. Klasyfikacja generalna OPEN K i M (osobna dla danej płci); nagradzane są pierwsze trzy miejsca w
kategorii K i M (nagrody rzeczowe);
2. Dodatkowa kategoria OPEN (osobna dla danej płci): Mieszkańcy Skierniewic; nagradzane są pierwsze
trzy miejsca w kategorii K i M (nagrody rzeczowe bądź finansowe);
3. Nagrody nie mogą się dublować.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania;
2. Dane osobowe uczestników II Skierniewickiej Dziesiątki im. Edmudna Jaworskiego będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz „Chronotex”;
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów osobne oświadczenie
dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawodnika;
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów osobne oświadczenie
dotyczące wykorzystania wizerunku zawodnika w celach promocyjnych;
5. Niezaakceptowanie ww. warunków będzie skutkowało automatycznym wykluczeniem z zawodów i
brakiem możliwości zarejestrowania się w nich;
6. W dniu biegu będzie dostępna dla uczestników szatnia oraz możliwość pozostawienia depozytów w
przeznaczonych do tego workach. Odbiór depozytów odbywa się na podstawie numeru startowego.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione;
7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się
limitu zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają zawodnicy, którzy się zweryfikowali i opłacili opłatę
startową w terminie podanym w regulaminie, czyli w przypadku zapisów online do 21.08.2019, a w
przypadku zapisów w Biurze Zawodów w momencie zapisu;
9. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;
10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu;
11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i
niepodważalne;
12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
Imprezy;
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu;
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;
15. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na oficjalnej witrynie
biegu bądź – w przypadku zmian w Regulaminie tuż przed biegiem – w formie wywieszanych na
tablicy obok Biura Zawodów przed rozpoczęciem imprezy, jak również w formie komunikatów
wygłaszanych przez spikera zawodów;
16. Decyzje lekarza podczas wydarzenia dotyczące przystąpienia do biegu czy jego kontynuowania są
ostateczne i nieodwołalne;

Pobierz regulamin