Home / Przetargi / Oferta na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017

Oferta na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologicznej 10

ZAPRASZA

do złożenia oferty na dzierżawę przez okres 7 dni Hali OSiR Nr 2
z przeznaczeniem na działalność rozrywkową – Bal Sylwestrowy 2017.

  1. Hala OSiR Nr 2 wskazana przez ogłaszającego postępowanie przeznaczona do dzierżawy, stanowi część obiektów w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 8.
  2. Obiekt oddawany w dzierżawę w wyniku rozstrzygnięcia ofert przeznaczony jest na działalność gospodarczą obejmującą działalność rozrywkową (Bal Sylwestrowy) w dniach od 31 grudnia 2017 r. do dnia 1 stycznia 2018 r., bez możliwości zmian stanu istniejącego.
  3. Dzierżawca ustala cenę wywoławczą w wysokości 5.500 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych brutto).
  4. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.
  5. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłata wadium w wysokości 500 zł na rachunek Spółki najpóźniej do dnia 10.11.2017 r. Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpłaty należnej sumy na rachunek Spółki w Banku PKO S.A. 85102033520000120202229748. Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który go wygrał zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie w terminie 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania na rachunek wskazany przez oferenta.
  6. Oferty na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Pomologicznej 10, w sekretariacie do dnia 10.11.2017 do godz. 9.00.
  7. Uzyskanie pozwoleń przewidzianych prawem przy organizacji wskazanej w ogłoszeniu działalności należy do dzierżawcy.
  8. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  9. Ogłaszający postępowanie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Marek Kujawski

 

Formularz ofertowy (do pobrania)

Umowa (do pobrania)

sprawdź również

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017