Home / Aktualności / Oferta na dzierżawę Hali 2 – Bal Sylwestrowy

Oferta na dzierżawę Hali 2 – Bal Sylwestrowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologicznej 10

ZAPRASZA

do złożenia oferty na dzierżawę przez okres 7 dni

hali sportowej nr 2 z przeznaczeniem na działalność rozrywkową
– Bal Sylwestrowy.

  1. Hala sportowa nr 2 wskazana przez ogłaszającego postępowanie przeznaczona do dzierżawy, stanowi część obiektów w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 8
  2. Obiekt oddawany w dzierżawę w wyniku rozstrzygnięcia ofert przeznaczony jest na działalność gospodarczą obejmującą działalność rozrywkową (Bal Sylwestrowy) w dniach od 31 grudnia 2016r. do dnia 1 stycznia 2017r., bez możliwości zmian stanu istniejącego.
  3. Dzierżawca ustala cenę wywoławczą w wysokości 5500 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
  4. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.
  5. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłata wadium w wysokości 500 zł na rachunek Spółki najpóźniej do dnia 21.10.2016 r. Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpłaty należnej sumy na rachunek Spółki w Banku PKO S.A. 85102033520000120202229748. Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który go wygrał zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie w terminie 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania na rachunek wskazany przez oferenta.
  6. Oferty na dzierżawę Hali nr 2 w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Pomologicznej 10, w sekretariacie do dnia 21.10.2016 do godz. 9.00.
  7. Uzyskanie pozwoleń przewidzianych prawem przy organizacji wskazanej w ogłoszeniu działalności należy do dzierżawcy.
  8. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  9. Ogłaszający postępowanie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prezes Zarządu

Ewa Milczarek

Formularz ofertowy (do pobrania)

Umowa (do pobrania)

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …