Home / Aktualności / Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

KWOZapraszamy o udziału w internetowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej. Codziennie na naszym FANPAGEu na Facebook Fanpage OSiR będzie pojawiało się pytanie dotyczące nowożytnych jak i starożytnych Igrzysk Olimpijskich. Więcej na temat wydarzenia pod adresem:
Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

 

„ Co wiesz o starożytnych i nowożytnych igrzyskach olimpijskich?”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „QUIZ: MISTRZ WIEDZY OLIMPIJSKIEJ” (zwany dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi; KRS: 0000599544;NIP 8361860923; REGON: 363335009 zwany dalej „Organizatorem”
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem Regulaminu oraz jego akceptacja.
5. Regulamin jest dostępny na stronie facebook Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/OSiRSKIERNIEWICE/
6. Konkurs trwa w godz. 8:00 – 16:00 w dniach 05 – 21 Sierpnia 2016 r. (zwanym dalej „Okresem Konkursu”).
7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto OSiR Skierniewice dostępne pod adresem c(zwane dalej „Konto OSiR Skierniewice”) w serwisie internetowym „facebook” (zwanym dalej „facebook”).
8. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału i swojego wizerunku w celach konkursowych i promocyjnych. Jeśli kandydat zgłaszany jest przez osobę trzecią Koordynator skontaktuje się z nim w celu uzyskania zgody. Brak zgody kandydata uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być osoba fizyczna:
pełnoletnia / niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca konto w serwisie internetowym „facebook”.

III. Nagroda
1. W Konkursie zostanie przyznanych w sumie …nagród: jedna nagroda główna w postaci kubka
2. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodą ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.

IV. Zasady i przebieg Konkursu:
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który poprawnie odpowie na zadawane pytania
2. Pytania będą pojawiały się na stronie facebook Organizatora,pod adresem:
https://www.facebook.com/OSiRSKIERNIEWICE/
o różnych godzinach, każdego dnia trwania igrzysk Olimpijskich RIO DE JANEIRO 2016 (zaczynając 06.08.2016r od godz. 08:01. do godz. 16:01)
3. Uczestnik który pierwszy poprawnie odpowie na pytanie wygrywa nagrodę.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedź zostanie wyróżniona przez komisję konkursową.
VI. Publikacja wyników
1. Dane zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane w dniu 22 Sierpnia 2016 r. w formie postu na fanpage OSiR Skierniewice w serwisie „facebook”.
2. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie do przesłania poprzez wiadomość prywatną na FB na Fanpage OSiR Skierniewice następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wydania Nagrody.
4. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie poda wszystkich danych wskazanych w ust. 2 powyżej, poda adres niepełny lub nieprawidłowy, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu, przez komisję konkursową.

W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu straci prawo do Nagrody Organizator poinformuje kolejnego wytypowanego Uczestnika. Postanowienia te stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wytypowana do Nagrody straci prawo do niej, Nagroda nie zostanie przyznana innemu Uczestnikowi.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi Konkursu lub zmianę tych danych uniemożliwiającą wydanie mu nagrody.
6. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.
7. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
VII. Licencja
1. Uczestnik Konkursu przesyłając odpowiedź oświadcza, że udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji zbywalnej do korzystania z tekstu swojej odpowiedzi w zakresie rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet w tym na stronie www.osirskierniewice.pl, na fan page OSiR Skierniewice w serwisie Facebook.
a. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą przesłania odpowiedzi wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikację oraz na korzystanie z opracowanych wersji jej wersji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
b. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie odpowiedzi w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej zarówno z podaniem swojego imienia i nazwiska, jak również bez podania imienia i nazwiska.
IX. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia zwycięzców. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
4. Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem nagrody, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
X. Postanowienia końcowe
1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym w szczególności w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych Kont w Serwisie Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody.
a. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na fan page OSiR Skierniewice w serwisie Facebook dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/OSiRSKIERNIEWICE/
oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …